Pro uchazeče

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí.

Střední ScioŠkola je kamenná budova, ve které probíhá denní prezenční studium po celý školní rok. Budova se nachází v Praze 3 na Žižkově. Tento obor funguje letos šestým rokem a jsme akreditováni jako pedagogické lyceum.

 

 

 Přijímací řízení do prvního ročníku

Mám šanci se k vám dostat?

Naším cílem je tvoje studijní autonomie - schopnost převzít kontrolu a zodpovědnost nad vlastním učením.

Šanci u přijímaček mají všichni uchazeči, kteří splňují naše kritéria, vědí hodně o naší škole a mají představu, jak by mělo vypadat jejich vzdělávání na Střední ScioŠkole Žižkov.

Můžu se přijít do školy podívat?

Dny otevřených dveří již proběhly, a to ve dnech 4.12.2023, 8.1.2024 a 22.1.2024.

Nyní si můžeš dobře přečíst náš web a sledovat naše sociální sítě, kde se objevují zprávy ze života školy.

Jak mohu přihlášku podat?

Dle platné vyhlášky MŠMT existují tři způsoby, jak podat přihlášku. Vše je detailně popsáno na webové stránce prihlaskynastredni.cz, která je pravidelně aktualizována. Velmi preferujeme podání přihlášky elektronicky přes informační systém.

Prosíme, nezapomeňte do přihlášky do kolonky Poznámka uvést platnou e-mailovou adresu uchazeče - u našich přijímaček se bez ní neobejdete!

Z čeho se u vás dělají přijímací zkoušky?

Státní část tvoří Jednotná zkouška z českého jazyka matematiky (CERMAT testy).

Součástí školní přijímací části je odevzdání natočeného videa o sobě (1. fáze), týmová aktivita a osobní pohovor (2. fáze).

Co znamená, že mám natočit video o sobě?

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš a nahraj ho dle návodu do pátku 15. 3. 2024 do 23:59 min. Do přihlášky v každém případě vyplň svou e-mailovou adresu, abychom s tebou mohli komunikovat - důležité pro doručení videa směrem k nám.

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Odpověz na otázky:  

Co tě baví? Jak trávíš svůj volný čas? Na čem ti v životě záleží? Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům dává? Co uděláš pro školu ty? A jak si představuješ sám sebe, až ti bude třicet? 

Kreativitě se meze nekladou…

Jak nahrát hotové video na náš disk?

Zjistíš zde.

Kdo postoupí do druhé fáze přijímacího řízení?

Do druhé fáze postoupí 90 uchazečů s nejvyšším počtem bodů z první fáze.

Co znamená týmová aktivita a pohovor?

Druhá fáze přijímací zkoušky probíhá v jeden den v naší škole. V části Týmová aktivita budeš pracovat v menším týmu 8-10 uchazečů na realizaci jednoduchého úkolu. Odpoledne tě čeká 15minutový pohovor, kde si se dvěma našimi průvodci a jedním studentem popovídáš o tom, jak se ti pracovalo v týmu a jak bys chtěl využít prostor, který naše škola nabízí. Bude nás zajímat tvá osobnost se zaměřením na tvou aktivitu, odpovědnost, motivaci k učení, obeznámenost s koncepcí naší školy, ochotu uklízet a to, jak by se ti dařilo ve škole, kde přebíráš odpovědnost za své vzdělávání.

Jak bude bodována jednotná přijímací zkouška (CERMAT)?

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat nejvýše 50 bodů (tj. 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). Ty budou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následující tabulky: 

0-29 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

uchazeč nesplnil daný limit, tedy nesplnil podmínky přijímacího řízení

30-100 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

60 bodů ve školním přijímacím řízení

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

První fázi přijímací zkoušky (tříminutové video) budeme bodovat podle těchto kritérií:

  • Dodržení zadání (0-4 body)
  • Máš zápal, něco tě zajímá (0-4 body)
  • Aktivita (0-4 body)
  • Kreativita (0-4 body)
  • Autenticita (0-4 body)

Druhou fázi přijímací zkoušky (týmová aktivita a osobní pohovor) budeme bodovat podle těchto kritérií:

  • Sebereflexe (0-5 bodů)
  • Komunikace (0-5 bodů)
  • Týmová spolupráce (0-5 bodů)
  • Soulad s koncepcí Střední ScioŠkoly Žižkov (0-5 bodů)

Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení?

Prospěch ze základní či jiné školy v přijímacím řízení vůbec nezohledňujeme.

Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete?

Uchazeči, kteří získají v Jednotné přijímací zkoušce alespoň 30 bodů (z českého jazyka a z matematiky dohromady) a zároveň postoupí do druhé fáze přijímacího řízení, budou seřazeni podle součtu bodů ze všech částí (JPZ + 1. fáze + 2. fáze). Při rovnosti bodů rozhodne počet bodů z kritérií 1. Týmová spolupráce; 2. Soulad s koncepcí Střední ScioŠkoly Žižkov; 3. Sebereflexe (v tomto pořadí).

Ke studiu bude přijato 40 uchazečů.

Jak budou hodnoceni cizinci? 

Cizinci budou hodnoceni stejně jako uchazeči-občané České republiky, důležitá je však znalost českého jazyka umožňující další vzdělávání. Právo na úpravu pravidel mají ukrajinští žáci, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru škola ověří u těchto žáků jednak posouzením videa, jednak posouzením komunikačních dovedností při týmové aktivitě a pohovoru. Tito žáci mají na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Potřebuji lékařské potvrzení?

Ano. Jako přílohu přihlášky potřebujeme lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné. Lékař bude potřebovat kód oboru, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.Jaké jsou termíny zkoušek ve vaší škole?

Od 1. do 20. února 2024 se podávají přihlášky dle postupu viz prihlaskynastredni.cz. Preferujeme elektronické podání prostřednictvím informačního systému. Nezapomeňte do přihlášky uvést e-mailovou adresu uchazeče.

Do 15. března 2024: natočit video o sobě a dodat dle návodu (1. fáze školní přijímací zkoušky)

12. dubna 2024: 1. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

15. dubna 2024: 2. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

16. - 23. dubna 2024 týmová aktivita a pohovor (2. fáze školní přijímací zkoušky). Každý uchazeč, který splní kritéria 1. fáze přijímacího řízení a postoupí do 2. fáze přijímacího řízení, od nás dostane pozvánku na konkrétní termín prostřednictvím informačního systému DiPSy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou (CERMAT) budou 29. 4. a 30. 4. 2024. Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

14.5. 13-15h Možnost pro uchazeče seznámit se s podklady pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

15. 5. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zajímají tě kompletní kritéria přijímacího řízení?

Zde najdeš dokument Kritéria přijímacího řízení na Střední ScioŠkolu Žižkov 2024, kde je detailně popsáno, z čeho se přijímací zkoušky skládají, jaké je zadání pro školní přijímací zkoušku a jaká jsou kritéria hodnocení.

A zde nalezneš odkaz na postup na vytvoření a nahrání videa, které je součástí školní přijímací zkoušky.